سهم، واحدی است که استخر برای محاسبات کار ماینینگ استفاده می کند.

هنگامی که یک ماینر به استخر متصل شد ، وظیفه محاسباتی را برای حل شدن دریافت می کند - مقادیر هش را با خاصیت خاصی محاسبه می کند (آنها باید پایین تر از حد دریافتی از سختی باشند).  هش هایی که شرایط مورد نیاز را برآورده می کنند ، به استخر ارسال می شوند و به عنوان اثبات کار ماینر مورد استفاده قرار می گیرند.  مقدار کار ماینر در واحدهایی به نام سهام ثبت شده است.  اگر هش (اثبات کاربا سختی \(d\) توسط ماینر ارسال شود ، سهام \(d\) توسط استخر شمارش می شود.

به عبارت ساده تر:

  •  سهم = 1 اثبات کار در سختی 1
  •  سهم = 1 اثبات کار در سختی 5 (یا 5 اثبات کار در سختی 1)
  •  100 سهم = 10 اثبات کار در سختی 10 (یا .. شما می توانید این الگو را ببینید)