Stratum V2 پروتکل جدیدی برای استخراج همزمان است که ما با همکاری توسعه دهنده بیت کوین Matt Corallo توسعه دادیم. این پروتکل کارایی را بهبود می بخشد ، از حملات man-in-the-middle جلوگیری می کند و در نهایت ماینرها را قادر می سازد تا بر روی قالب های بلوک خود کار کنند.  Stratum V2 در فریم ویر ما ، Braiins OS و +Braiins OS پیاده سازی شده است و استاندارد باز جدید در استخراج خواهد بود.  با این وجود ، در صورت تمایل ، استخراج با Stratum V1 نیز امکان پذیر است.

لازم نیست پورت صریح را برای Stratum V2 در Slush Pool مشخص کنید.  دلیل این امر این است که پروتکل هنوز در حال توسعه است و ما بین دو درگاه پیش فرض (3336 و 3337) در ارتقا پروتکل متناوب هستیم.  به سادگی از URL Stratum V2 برای URL استخر خود استفاده کنید و مانند URL V1 کار کند.

با این حال ، یک عنصر مورد نیاز جدید از URL در مسیر وجود دارد و آن کلید عمومی است که توسط استخر تبلیغ می شود و نرم افزار استخراج برای تأیید صحت اندپوینت استخراج که به آن متصل می شود ، استفاده می کند.  این مانع از حمله های man-in-the-middle می شود که سعی در سرقت هش ریت دارند.  هرگونه تلاش منجر به تأیید ناموفق می شود و نرم افزار از استفاده از ورودی استخر داده شده خودداری می کند.

سرورهای Slush Pool در سراسر جهان واقع شده اند.  برای اتصال بهتر و تأخیر کمتر ، لطفاً به جای آدرس عمومی از یکی از آدرس های خاص مکان استفاده کنید.

سرورها و پورتها

دستگاه های خود را برای شروع استخراج در Slush Pool تنظیم کنید.

Servers Location

URL

General

stratum2+tcp://v2.stratum.slushpool.com/u95GEReVMjK6k5YqiSFNqqTnKU4ypU2Wm8awa6tmbmDmk1bWt

Europe

stratum2+tcp://v2.eu.stratum.slushpool.com/u95GEReVMjK6k5YqiSFNqqTnKU4ypU2Wm8awa6tmbmDmk1bWt

USA

East Coast

stratum2+tcp://v2.us-east.stratum.slushpool.com/u95GEReVMjK6k5YqiSFNqqTnKU4ypU2Wm8awa6tmbmDmk1bWt

Russia

Moscow

stratum2+tcp://v2.ru-west.stratum.slushpool.com/u95GEReVMjK6k5YqiSFNqqTnKU4ypU2Wm8awa6tmbmDmk1bWt