سرورهای Slush Pool در سراسر جهان واقع شده اند. برای اتصال بهتر و تأخیر کمتر، لطفاً از یکی از نشانی های اینترنتی مخصوص مکان به جای آدرس عمومی استفاده کنید.

سرورها و پورتها

دستگاه های خود را برای شروع استخراج در Slush Pool تنظیم کنید.

Servers Location

URL

General

stratum+tcp://zec.slushpool.com:4444

USA, East Coast

stratum+tcp://us-east.zec.slushpool.com:4444

Europe

stratum+tcp://eu.zec.slushpool.com:4444