آیا می خواهید آمار/داده های استخراج را بکشید و آنها را خودتان تجزیه و تحلیل کنید؟  API استخر برای شما است!

API استخر داده ها را در فایل های JSON در سه اندپوینت: آمار، پروفایل و ورکرها فراهم می کند. شما باید مخفف کوین انتخاب شده (به عنوان مثال btc) و توکن دسترسی خود را در هر URL API قرار دهید.

برای دستیابی به توکن دسترسی (کلید API) مورد نیاز برای احراز هویت API ، لطفاً این مراحل را دنبال کنید:

 1. به Settings > Access Profiles بروید
 2. یکی از پروفایل های دسترسی خود را انتخاب کنید یا یک پروفایل جدید ایجاد کنید
 3. اجازه دسترسی به API های وب را در جزئیات پروفایل دسترسی انتخاب کنید
 4. روی Generate New token کلیک کنید
 5. تغییرات را ذخیره کنید

هر پروفایل دسترسی رمز دسترسی خاص خود را دارد (در صورت فعال بودن دسترسی API). رمزهای دسترسی را می توان در هر زمان بازسازی کرد، به دنبال آن رمز دسترسی قبلی متعلق به پروفایل دسترسی انتخاب شده لغو می شود.

احراز هویت API

برای تأیید درخواستهای شما، یک توکن پروفایل دسترسی باید در قسمت هدر HTTP با نام SlushPool-Auth-Token یا X-SlushPool-Auth-Token موجود باشد.

نمونه کد درخواست با cURL:

curl https://slushpool.com/stats/json/btc/ -H "SlushPool-Auth-Token: <your access token>"

محدودیت درخواست API

 API تقریباً یک درخواست در هر پنج ثانیه را فراهم می کند (مقدار مطمئن). وقتی از این حد عبور کنید، برخی از درخواست های شما نادیده گرفته می شوند. درصورتی که میزان درخواست مجاز بیش از حد شود یا برای مدت زمان بیشتری طول بکشد، ممکن است آدرس IP شما ممنوع شود.  اگر چنین است، لطفاً برای حل این مشکل با ما تماس بگیرید.

API وضعیت استخر

اطلاعاتی در مورد عملکرد استخر و بلوک های اخیراً پیدا شده ارائه می دهد. 

URL:

 https://slushpool.com/stats/json/[coin]/ 

خروجی نمونه:

{
  btc: {
    luck_b10: "0.77",
    luck_b50: "0.85",
    luck_b250: "0.93",
    hash_rate_unit: "Gh/s",
    pool_scoring_hash_rate: 5820970883.3011,
    pool_active_workers: 219210,
    round_probability: "0.67",
    round_started: 1542096907,
    round_duration: 5913,
    blocks: {
      549753: {
        date_found: 1542002919,
        mining_duration: 3423,
        total_shares: 4640771710739,
        state: "confirmed",
        confirmations_left: 0,
        value: "12.92594863",
        user_reward: "0.00006194",
        pool_scoring_hash_rate: 5878745444.967269,
      },
    }
  }
}

آمار کلی استخر

فیلد
نوع
توضیحات
luck_b10
string
شانس استخر برای آخرین ۱۰ بلوک
luck_b50
string
شانس استخر برای آخرین ۵۰ بلوک
luck_b250
string
شانس استخر برای آخرین ۲۵۰ بلوک
hash_rate_unit
string
واحد استفاده شده برای مقادیر نرخ هش
pool_scoring_hash_rate
number
امتیاز نرخ هش استخر
pool_active_workers
number
تعداد ورکرهای استخر
round_probability
string
مقدا CDF فعلی در دور فعلی
round_started
number
زمان Unix هنگام شروع دور فعلی
round_duration
number
مدت زمان دور فعلی (ثانیه)
blocks
object
اطلاعات مربوط به 15 بلوک آخر (به تفکیک زیر)

آخرین بلوکها

فیلد
نوع
توضیحات
date_found
number
زمان Unix هنگامی که بلوک داده شده پیدا شد
mining_duration
number
مدت دور منتهی به بلوک تعیین شده
total_shares
number
تعداد سهم جمع آوری شده در طول دور
state
string
وضعیت بلوک داده شده
confirmations_left
number
تعداد تاییدیه های باقی مانده
value
string
مقدار بلوک
user_reward
string
پاداش کاربر برای بلوک داده شده
pool_scoring_hash_rate
number
امتیاز نرخ هش استخر در زمانی که بلاک پیدا شد

API پروفایل کاربری

اطلاعاتی در مورد عملکرد و پاداش کاربران ارائه می دهد.

URL:

https://slushpool.com/accounts/profile/json/[coin]/

خروجی نمونه:

{
  username: "username",
  btc: {
    confirmed_reward: "0.00765122",
    unconfirmed_reward: "0.00062272",
    estimated_reward: "0.00006014",
    send_threshold: "0.01000000",
    hash_rate_unit: "Gh/s",
    hash_rate_5m: 27978,
    hash_rate_60m: 28191,
    hash_rate_24h: 28357,
    hash_rate_scoring: 28294,
    hash_rate_yesterday: 28197,
    low_workers: 0,
    off_workers: 0,
    ok_workers: 2,
    dis_workers: 2,
  }
}

فیلد
نوع
توضیحات
username
string
نام کاربری
confirmed_reward
string
پاداش تایید شده
unconfirmed_reward
string
پاداش تایید نشده
estimated_reward
string
پاداش تخمین زده شده برای بلوک فعلی
hash_rate_unit
string
واحد مورد استفاده برای مقادیر نرخ هش
hash_rate_5m
string
میانگین نرخ هش در ۵ دقیقه گذشته
hash_rate_60m
number
میانگین نرخ هش در ۶۰ دقیقه گذشته
hash_rate_24h
number
میانگین نرخ هش در ۲۴ساعت گذشته
hash_rate_scoring
number
نرخ هش امتیازی فعلی کاربر
hash_rate_yesterday
number
میانگین نرخ هش برای روز UTC قبلی
low_workers
number
تعداد ورکرها با وضعیت "low"
off_workers
number
تعداد ورکرها با وضعیت "off"
ok_workers
number
تعداد ورکرها با وضعیت "ok"
dis_workers
number
تعداد ورکرها با مانیتورینگ غیرفعال شده

API پاداش روزانه

داده های پاداشهای روزانه را برای ۹۰ روز گذشته ارائه می دهد.

URL:

https://slushpool.com/accounts/rewards/json/<coin>/

Sample output:

{
  "btc":{
   "daily_rewards":[
     {
      "date":1627862400,
      "total_reward":"0.36361081",
      "mining_reward":"0.35648119",
      "bos_plus_reward":"0.00712962",
      "referral_bonus":"0.00000000",
      "referral_reward":"0.00000000"
     },
   ]
  }
}


فیلد
نوعتوضیحات
datenumberزمان Unix (اولین ثانیه از تاریخ)
total_rewardnumberمجموع همه پاداش‌ها برای روز
mining_rewardnumberپاداش استاندارد استخراج
bos_plus_rewardnumber

مبلغ بازپرداخت شده (بازپرداخت هزینه استخر) برای استخراج با +Braiins OS

referral_bonusnumberپاداش جایزه دریافت شده توسط ارجاع به +Braiins OS
referral_rewardnumberپاداش دریافت شده برای HR ارجاع شده به +Braiins OS

API ورکر

داده های عملکرد را برای هر یک از ورکرهای کاربر ارائه می دهد.

URL:

https://slushpool.com/accounts/workers/json/[coin]/

خروجی نمونه:

{
  btc: {
    workers: {
      username.worker1: {
        state: "ok",
        last_share: 1542103204,
        hash_rate_unit: "Gh/s",
        hash_rate_scoring: 15342,
        hash_rate_5m: 14977,
        hash_rate_60m: 15302,
        hash_rate_24h: 15351,
      },
      username.worker2: {
        state: "ok",
        last_share: 1542103200,
        hash_rate_unit: "Gh/s",
        hash_rate_scoring: 12952,
        hash_rate_5m: 13001,
        hash_rate_60m: 12889,
        hash_rate_24h: 13006,
      },
    }
  }
}

فیلد
نوع
توضیحات
last_share
number
زمان Unix آخرین سهم پذیرفته شده
state
string
وضیعت ورکرها (ok/low/off/dis)
hash_rate_unit
string
واحد مورد استفاده برای مقادیر نرخ هش
hash_rate_scoring
number
نرخ هش امتبازی فعلی
hash_rate_5m
number
میانگین نرخ هش در ۵ دقیقه گذشته
hash_rate_60m
number
میانگین نرخ هش در ۶۰ دقیقه گذشته
hash_rate_24h
number
میانگین نرخ هش در ۲۴ ساعت گذشته