به طور پیش فرض، ماینرهایی که هنگام استخراج با +Braiins OS  به Slush Pool متصل می شوند، هیچ گونه هزینه(کارمزد) استخری پرداخت نمی کنند.

اگر هنگام استفاده از+Braiins OS استخر Slush Pool را استخراج  انتخاب کنید، تخفیف کامل در مورد هزینه(کارمزد) استخر دریافت خواهید کرد. به عبارت دیگر، Slush Pool در زمان استخراج هنوز 2٪ هزینه استاندارد را دریافت می کند، اما همه آن در هر ماه در یک تاریخ مشخص برای شما باز میگرداند. تخفیف در اولین دوشنبه هر ماه به صورت خودکار توزیع می شود.