هدف اصلی این پروکسی کاهش مصرف پهنای باند بین فارم‌های ماینینگ و استخرها است.

بررسی کلی

این پروکسی hashrate را بر روی پروتکل Stratum تجمیع می‌کند. این روش با Stratum V2 کار نمی کند. نسخه جدید پروکسی که با Stratum V1 و V2 سازگار است به زودی منتشر خواهد شد.

دستورالعمل‌های عملیاتی

پروکسی فقط در لینوکس اجرا می شود. با این حال نسخه dockerized شده قابلیت اجرا در WIndows را نیز دارد.

پروکسی باید بر روی یک میزبان از طریق سایر دستگاه‌های ماینینگ در دسترس باشد و بتواند به صورت یک آدرس IP به عنوان آدرس استخر با پروتکل Stratum V1 بر روی دستگاه‌های ماینینگ تنظیم شود. (توجه: این روش با Stratum V2 کار نمی کند).

پروکسی به تنظیمات استخر بالا دستی (پارامترهای o- و p-) نیاز دارد و شنونده‌ های پایین دستی برای دستگاه‌های ماینینگ (پارامترهای sh- و sp-).

دستورالعمل‌های Docker (توصیه شده)

این روش با تمامی سیستم ها کار می‌کند(لینوکس/مک/ویندوز) و به ابزار دیگری به جز Git و Docker نیاز ندارد.

۱. Docker را متناسب با سیستم عامل خود نصب و اجرا کنید (وبسایت Docker برای دانلود)

۲. این فایل را دانلود و از حالت فشرده خارج کنید.

۳. از طریق command-line و دستور cd به دایرکتوری که فایل دانلود شده را از حالت فشرده خارج کرده اید بروید.

cd OneDrive\Desktop\stratum-mining-proxy-master

۴. برای build ایمیج docker دستور زیر را اجرا کنید:

docker build -t stratum-mining-proxy .

۵.۱. به صورت تعاملی اجرا کنید:

docker run -it --rm -p 3333:3333 stratum-mining-proxy -o us-east.stratum.slushpool.com -p 3333 -sh 0.0.0.0 -sp 3333

۵.۲. به صورت service اجرا کنید:

docker run -d --restart unless-stopped -p 3333:3333 stratum-mining-proxy -o us-east.stratum.slushpool.com -p 3333 -sh 0.0.0.0 -sp 3333

اجرای stratum-minnig-proxy از منبع کد:

گزینه پیشرفته

۱. در مرحله اول python2 و python-virtualenv را متناسب با توزیع خود نصب کنید.

۲. این فایل را دانلود و از حالت فشرده خارج کنید.

۳. وابستگی‌ های stratum را دانلود کنید.

git clone https://github.com/braiins/stratum.git

۴. دستورات زیر را اجرا کنید:

cd stratum-mining-proxy-master
virtualenv .env --python=/usr/bin/python2.7
. .env/bin/activate
python -m pip install -e ../stratum
python mining_proxy.py -o us-east.stratum.slushpool.com -sh 0.0.0.0 -sp 3333 --enable-stratum-extensions

شما باید extension های stratum را در این بخش فعال کنید (برخلاف تنظیم docker که این گزینه قبلاً در ورودی docker ساخته شده است).